پیش بینی یک موسسه مالی بین المللی از رقابت نفتی ایران و عربستان

پیش بینی یک موسسه مالی بین المللی از رقابت نفتی ایران و عربستان
گلدمن ساکس پیش بینی کرد:« عربستان و ایران به رقابت بر سر گرفتن سهم بیشتر از بازار نفت ادامه می‌دهند و بعید به نظر می‌رسد که هر کدام از طرفین با طرح فریز تولید نفت موافقت کنند.»

پیش بینی یک موسسه مالی بین المللی از رقابت نفتی ایران و عربستان

گلدمن ساکس پیش بینی کرد:« عربستان و ایران به رقابت بر سر گرفتن سهم بیشتر از بازار نفت ادامه می‌دهند و بعید به نظر می‌رسد که هر کدام از طرفین با طرح فریز تولید نفت موافقت کنند.»
پیش بینی یک موسسه مالی بین المللی از رقابت نفتی ایران و عربستان

فانتزی