پ.ک.ک در کوه‌های «قندیل» شورای محلی تشکیل می‌دهد

پ.ک.ک در کوه‌های «قندیل» شورای محلی تشکیل می‌دهد
گروهک پ.ک.ک اعلام کرده است که شورایی برای اداره منطقه کوه‌های «قندیل» در شمال کردستان عراق تشکیل داده است.

پ.ک.ک در کوه‌های «قندیل» شورای محلی تشکیل می‌دهد

گروهک پ.ک.ک اعلام کرده است که شورایی برای اداره منطقه کوه‌های «قندیل» در شمال کردستان عراق تشکیل داده است.
پ.ک.ک در کوه‌های «قندیل» شورای محلی تشکیل می‌دهد