چرا عده‌ای از آتش زدن پرچم کشور خودشان ناراحت نمی‌شوند؟

چرا عده‌ای از آتش زدن پرچم کشور خودشان ناراحت نمی‌شوند؟
چرا کسانی که از سوختن پرچم صهیونیست ها ناراحت می شوند از آتش زدن پرچم کشورمان ناراحت نشدند.

چرا عده‌ای از آتش زدن پرچم کشور خودشان ناراحت نمی‌شوند؟

چرا کسانی که از سوختن پرچم صهیونیست ها ناراحت می شوند از آتش زدن پرچم کشورمان ناراحت نشدند.
چرا عده‌ای از آتش زدن پرچم کشور خودشان ناراحت نمی‌شوند؟