چهار رسانه دیگر به پویش «خبرخوب» پیوستند

چهار رسانه دیگر به پویش «خبرخوب» پیوستند
خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری مهر، روزنامه جوان و روزنامه وطن امروز هم به پویش(کمپین) خبر خوب پیوستند.

چهار رسانه دیگر به پویش «خبرخوب» پیوستند

خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری مهر، روزنامه جوان و روزنامه وطن امروز هم به پویش(کمپین) خبر خوب پیوستند.
چهار رسانه دیگر به پویش «خبرخوب» پیوستند