چهار مولفه اساسی در انحراف افراد

چهار مولفه اساسی در انحراف افراد
مستند قائم مقام، مستند قوی، خوش ساخت، دقیق و برخوردار از جلوه های بصری مناسب بود. در برهه زمانی که راوی‌های جعلی تاریخ کار ویژه تحریف رخدادهای مهم جمهوری اسلامی را برعهده دارند.

چهار مولفه اساسی در انحراف افراد

مستند قائم مقام، مستند قوی، خوش ساخت، دقیق و برخوردار از جلوه های بصری مناسب بود. در برهه زمانی که راوی‌های جعلی تاریخ کار ویژه تحریف رخدادهای مهم جمهوری اسلامی را برعهده دارند.
چهار مولفه اساسی در انحراف افراد