چهره جالب یکی از ساکنان سردترین نقطه زمین در عکس روز نشنال جئوگرافیک

چهره جالب یکی از ساکنان سردترین نقطه زمین در عکس روز نشنال جئوگرافیک
عکس روز نشنال جئوگرافیک به چهره زنی در روستای اویمیاکن در سیبری خاوری در روسیه و یکی از سردترین مکان‌های زندگی انسان اختصاص یافته است.

چهره جالب یکی از ساکنان سردترین نقطه زمین در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس روز نشنال جئوگرافیک به چهره زنی در روستای اویمیاکن در سیبری خاوری در روسیه و یکی از سردترین مکان‌های زندگی انسان اختصاص یافته است.
چهره جالب یکی از ساکنان سردترین نقطه زمین در عکس روز نشنال جئوگرافیک