چه شده همه با مدال سعید علی‌حسینی یاد شما افتادند آقای رضازاده؟

چه شده همه با مدال سعید علی‌حسینی یاد شما افتادند آقای رضازاده؟
سعید علی‌حسینی با مدالش بغض یک ملت را ترکاند و بالاخره انگار حق رسید به حقدار.

چه شده همه با مدال سعید علی‌حسینی یاد شما افتادند آقای رضازاده؟

سعید علی‌حسینی با مدالش بغض یک ملت را ترکاند و بالاخره انگار حق رسید به حقدار.
چه شده همه با مدال سعید علی‌حسینی یاد شما افتادند آقای رضازاده؟