کاخ سفید و کنگره به پیشرفت‌های خوبی در زمینه اصلاح برجام دست یافته‌اند

کاخ سفید و کنگره به پیشرفت‌های خوبی در زمینه اصلاح برجام دست یافته‌اند
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که کنگره و کاخ سفید به پیشرفتهای خوبی در زمینه اصلاح برجام رسیده‌اند.

کاخ سفید و کنگره به پیشرفت‌های خوبی در زمینه اصلاح برجام دست یافته‌اند

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که کنگره و کاخ سفید به پیشرفتهای خوبی در زمینه اصلاح برجام رسیده‌اند.
کاخ سفید و کنگره به پیشرفت‌های خوبی در زمینه اصلاح برجام دست یافته‌اند