کاربران فضای مجازی مراقب نشر اکاذیب در خصوص زلزله امروز در کرمان باشند

کاربران فضای مجازی مراقب نشر اکاذیب در خصوص زلزله امروز در کرمان باشند
رئیس پلیس فتای استان کرمان با اشاره به انتشار تصاویر خلاف واقع از زلزله امروز در کرمان در فضای مجازی، گفت: کاربران فضای مجازی خبرها را از منابع اصلی و معتبر پیگیری کرده و از انتشار تصاویر جعلی خودداری کنند.

کاربران فضای مجازی مراقب نشر اکاذیب در خصوص زلزله امروز در کرمان باشند

رئیس پلیس فتای استان کرمان با اشاره به انتشار تصاویر خلاف واقع از زلزله امروز در کرمان در فضای مجازی، گفت: کاربران فضای مجازی خبرها را از منابع اصلی و معتبر پیگیری کرده و از انتشار تصاویر جعلی خودداری کنند.
کاربران فضای مجازی مراقب نشر اکاذیب در خصوص زلزله امروز در کرمان باشند