کارشکنی‌های معارضان سوری؛ عامل اصلی بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ژنو 8

کارشکنی‌های معارضان سوری؛ عامل اصلی بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ژنو 8
مذاکرات صلح سوری موسوم به مذاکرات ژنو 8 که به تازگی به پایان رسید، همچون مذاکرات گذشته میان دولتمردان سوری و هیأت معارضان نتیجه ای دربرنداشت. این مذاکرات نیز همچون گذشته با کارشکنی ها و سنگ اندازی های گسترده گروه های معارضِ خارج نشین مواجه شد و به همین دلیل نتوانست در نهایت موفقیتی را کسب کند.

کارشکنی‌های معارضان سوری؛ عامل اصلی بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ژنو 8

مذاکرات صلح سوری موسوم به مذاکرات ژنو 8 که به تازگی به پایان رسید، همچون مذاکرات گذشته میان دولتمردان سوری و هیأت معارضان نتیجه ای دربرنداشت. این مذاکرات نیز همچون گذشته با کارشکنی ها و سنگ اندازی های گسترده گروه های معارضِ خارج نشین مواجه شد و به همین دلیل نتوانست در نهایت موفقیتی را کسب کند.
کارشکنی‌های معارضان سوری؛ عامل اصلی بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ژنو 8