کارنامه جنگ در جرابلس/ پیام‌های غیرقابل اعتماد ترکیه و حسابرسی جدید آمریکا در شمال سوریه

کارنامه جنگ در جرابلس/ پیام‌های غیرقابل اعتماد ترکیه و حسابرسی جدید آمریکا در شمال سوریه
معنای حسابرسی آمریکا در پروژه شمال سوریه این است که یک دوره کوتاه تقریباً، آرامش در حلب و پیرامون آن ثبت خواهد شد تا ساماندهی ابزاری از گروه‌های تروریستی به جای کردهایی که به شرق فرات بازگشته‌اند،‌توسط آمریکا امکانپذیر گردد.

کارنامه جنگ در جرابلس/ پیام‌های غیرقابل اعتماد ترکیه و حسابرسی جدید آمریکا در شمال سوریه

معنای حسابرسی آمریکا در پروژه شمال سوریه این است که یک دوره کوتاه تقریباً، آرامش در حلب و پیرامون آن ثبت خواهد شد تا ساماندهی ابزاری از گروه‌های تروریستی به جای کردهایی که به شرق فرات بازگشته‌اند،‌توسط آمریکا امکانپذیر گردد.
کارنامه جنگ در جرابلس/ پیام‌های غیرقابل اعتماد ترکیه و حسابرسی جدید آمریکا در شمال سوریه

مدرسه