کار ارزشمند رقیب المپیکی احسان حدادی

کار ارزشمند رقیب المپیکی احسان حدادی
وقتی مالاچوفسکی مدالش را برای یک کودک سرطانی به حراج گذاشت.

کار ارزشمند رقیب المپیکی احسان حدادی

وقتی مالاچوفسکی مدالش را برای یک کودک سرطانی به حراج گذاشت.
کار ارزشمند رقیب المپیکی احسان حدادی

خبرگزاری دانشگاه های کشور