«کازو ایشی گورو» برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۷ شد

«کازو ایشی گورو» برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۷ شد
آکادمی نوبل امروز پنجشنبه پنج اکتبر «کازو ایشی گورو» را به عنوان برگزیده نوبل ادبیات معرفی کرد.

«کازو ایشی گورو» برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۷ شد

آکادمی نوبل امروز پنجشنبه پنج اکتبر «کازو ایشی گورو» را به عنوان برگزیده نوبل ادبیات معرفی کرد.
«کازو ایشی گورو» برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۷ شد