کاهش ترافیک جاده‌ها/ مسافران‌ محور کندوان را برای سفر انتخاب نکنند‌

کاهش ترافیک جاده‌ها/ مسافران‌ محور کندوان را برای سفر انتخاب نکنند‌
‌محور کندوان در حال حاضر باز و تردد در آن برقرار است اما توصیه می‌شود رانندگان در صورت امکان‌ از تردد غیرضروری در این محور اجتناب کنند.

کاهش ترافیک جاده‌ها/ مسافران‌ محور کندوان را برای سفر انتخاب نکنند‌

‌محور کندوان در حال حاضر باز و تردد در آن برقرار است اما توصیه می‌شود رانندگان در صورت امکان‌ از تردد غیرضروری در این محور اجتناب کنند.
کاهش ترافیک جاده‌ها/ مسافران‌ محور کندوان را برای سفر انتخاب نکنند‌