کاهش شعاع دید در اهواز طی ساعات آینده

کاهش شعاع دید در اهواز طی ساعات آینده
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: پیش‌بینی می‌شود بعدازظهر امروز شعاع دید افقی در اهواز کاهش بیشتری یابد که به دلیل فعال شدن کانون‌های داخلی و فرونشینی هوا است.

کاهش شعاع دید در اهواز طی ساعات آینده

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: پیش‌بینی می‌شود بعدازظهر امروز شعاع دید افقی در اهواز کاهش بیشتری یابد که به دلیل فعال شدن کانون‌های داخلی و فرونشینی هوا است.
کاهش شعاع دید در اهواز طی ساعات آینده