کاهش صادرات در نیمه نخست سال/ رشد 15 درصدی واردات تراز تجاری را منفی کرد

کاهش صادرات در نیمه نخست سال/ رشد 15 درصدی واردات تراز تجاری را منفی کرد
طبق آمار گمرک صادرات در شش ماهه امسال با کاهش روبرو بوده و رشد 15 درصدی واردات تراز تجاری را برای ماه‌های متوالی منفی کرده است.

کاهش صادرات در نیمه نخست سال/ رشد 15 درصدی واردات تراز تجاری را منفی کرد

طبق آمار گمرک صادرات در شش ماهه امسال با کاهش روبرو بوده و رشد 15 درصدی واردات تراز تجاری را برای ماه‌های متوالی منفی کرده است.
کاهش صادرات در نیمه نخست سال/ رشد 15 درصدی واردات تراز تجاری را منفی کرد