کاهش نرخ بهره بانکی در شهریور سال آینده قطعی است/ لزوم برنامه‌ریزی برای جلوگیری از فرار منابع مالی مردم به سمت بازارهای کاذب

کاهش نرخ بهره بانکی در شهریور سال آینده قطعی است/ لزوم برنامه‌ریزی برای جلوگیری از فرار منابع مالی مردم به سمت بازارهای کاذب
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از آنجا که کاهش نرخ بهره بانکی در شهریور سال آینده قطعی شده پیش‌بینی می‌شود که شاهد خروج گسترده منابع مالی مردم از بانک‌ها باشیم که در صورت فعال‌نشدن بازار سرمایه در استان بوشهر، رسوخ این منابع به بازار کاذب حتمی است.

کاهش نرخ بهره بانکی در شهریور سال آینده قطعی است/ لزوم برنامه‌ریزی برای جلوگیری از فرار منابع مالی مردم به سمت بازارهای کاذب

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از آنجا که کاهش نرخ بهره بانکی در شهریور سال آینده قطعی شده پیش‌بینی می‌شود که شاهد خروج گسترده منابع مالی مردم از بانک‌ها باشیم که در صورت فعال‌نشدن بازار سرمایه در استان بوشهر، رسوخ این منابع به بازار کاذب حتمی است.
کاهش نرخ بهره بانکی در شهریور سال آینده قطعی است/ لزوم برنامه‌ریزی برای جلوگیری از فرار منابع مالی مردم به سمت بازارهای کاذب