کدخدایی: دشمن چشم طمع به انتخابات ۸۸ دوخته بود

کدخدایی: دشمن چشم طمع به انتخابات ۸۸ دوخته بود
سخنگوی شورای نگهبان گفت: دشمن خارجی چشم طمع به انتخابات 88 دوخته بود

کدخدایی: دشمن چشم طمع به انتخابات ۸۸ دوخته بود

سخنگوی شورای نگهبان گفت: دشمن خارجی چشم طمع به انتخابات 88 دوخته بود
کدخدایی: دشمن چشم طمع به انتخابات ۸۸ دوخته بود