کسری تراز عملیاتی بودجه سال قبل 63 هزار میلیارد تومان شد/ درآمد واگذاری شرکت‌های دولتی فقط 49 درصد محقق شده است

کسری تراز عملیاتی بودجه سال قبل 63 هزار میلیارد تومان شد/ درآمد واگذاری شرکت‌های دولتی فقط 49 درصد محقق شده است
بر اساس گزارش تفریغ بودجه 95 کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر 63 هزار و 293 میلیارد تومان بوده است که این کسری با توجه به درآمدهای محقق شده و مصارف هزینه‌ای اتفاق افتاده است.

کسری تراز عملیاتی بودجه سال قبل 63 هزار میلیارد تومان شد/ درآمد واگذاری شرکت‌های دولتی فقط 49 درصد محقق شده است

بر اساس گزارش تفریغ بودجه 95 کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر 63 هزار و 293 میلیارد تومان بوده است که این کسری با توجه به درآمدهای محقق شده و مصارف هزینه‌ای اتفاق افتاده است.
کسری تراز عملیاتی بودجه سال قبل 63 هزار میلیارد تومان شد/ درآمد واگذاری شرکت‌های دولتی فقط 49 درصد محقق شده است