کشورهای اسلامی روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند

کشورهای اسلامی روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند
نمایندگان مجلس تأکید کردند بیت‌المقدس قبله اول مسلمانان و مام مقدس برای همه امت اسلامی است.

کشورهای اسلامی روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند

نمایندگان مجلس تأکید کردند بیت‌المقدس قبله اول مسلمانان و مام مقدس برای همه امت اسلامی است.
کشورهای اسلامی روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند