کشورهای منطقه به دنبال راهکارهای پایدار برای مبارزه با تروریسم هستند

کشورهای منطقه به دنبال راهکارهای پایدار برای مبارزه با تروریسم هستند
رئیس مجلس شورای اسلامی هدف برگزاری نشست راهکارهای مبارزه با تروریسم در پاکستان را یافتن راهکار پایداری برای مبارزه با تروریسم خواند.

کشورهای منطقه به دنبال راهکارهای پایدار برای مبارزه با تروریسم هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی هدف برگزاری نشست راهکارهای مبارزه با تروریسم در پاکستان را یافتن راهکار پایداری برای مبارزه با تروریسم خواند.
کشورهای منطقه به دنبال راهکارهای پایدار برای مبارزه با تروریسم هستند