کلیات بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق تصویب شد

کلیات بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق تصویب شد
کلیات بودجه سال ۹۷ کل کشور در کمیسیون تلفیق تصویب شد.

کلیات بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق تصویب شد

کلیات بودجه سال ۹۷ کل کشور در کمیسیون تلفیق تصویب شد.
کلیات بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق تصویب شد