کلید توسعه کشور در داخل است/ قرارگاه خاتم‌ در تاریخ توسعه ایران ثبت می‌شود

کلید توسعه کشور در داخل است/ قرارگاه خاتم‌ در تاریخ توسعه ایران ثبت می‌شود
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه ریشه‌های توسعه کشور در داخل کشور است، گفت: قرارگاه خاتم کارهای بسیار پیچیده‌ای را در کل کشور انجام داده است که قطعاً در تاریخ توسعه ایران ثبت می‌شود.

کلید توسعه کشور در داخل است/ قرارگاه خاتم‌ در تاریخ توسعه ایران ثبت می‌شود

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه ریشه‌های توسعه کشور در داخل کشور است، گفت: قرارگاه خاتم کارهای بسیار پیچیده‌ای را در کل کشور انجام داده است که قطعاً در تاریخ توسعه ایران ثبت می‌شود.
کلید توسعه کشور در داخل است/ قرارگاه خاتم‌ در تاریخ توسعه ایران ثبت می‌شود