کمپین همراهی با «خبر خوب» راه‌اندازی شد

کمپین همراهی با «خبر خوب» راه‌اندازی شد
کمپین مشارکت در همایش خبر خوب با همراهی رسانه ها و نهادهای علمی و اجرائی راه اندازی شد.

کمپین همراهی با «خبر خوب» راه‌اندازی شد

کمپین مشارکت در همایش خبر خوب با همراهی رسانه ها و نهادهای علمی و اجرائی راه اندازی شد.
کمپین همراهی با «خبر خوب» راه‌اندازی شد