کمک به تحقق دولت اسلامی از وظایف اصلی بسیج است/ رواج اشرافی‌گری در بین مسؤولان

کمک به تحقق دولت اسلامی از وظایف اصلی بسیج است/ رواج اشرافی‌گری در بین مسؤولان
جانشین سازمان بسیج فرهنگیان، کمک به تحقق دولت اسلامی را از وظایف اصلی بسیج دانست.

کمک به تحقق دولت اسلامی از وظایف اصلی بسیج است/ رواج اشرافی‌گری در بین مسؤولان

جانشین سازمان بسیج فرهنگیان، کمک به تحقق دولت اسلامی را از وظایف اصلی بسیج دانست.
کمک به تحقق دولت اسلامی از وظایف اصلی بسیج است/ رواج اشرافی‌گری در بین مسؤولان