کمیسیون اجتماعی مجلس تعطیلی 8 ربیع را لغو کرد

کمیسیون اجتماعی مجلس تعطیلی 8 ربیع را لغو کرد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:‌ اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با مصوبه امروز خود تعطیلی 8 ربیع را لغو کردند.

کمیسیون اجتماعی مجلس تعطیلی 8 ربیع را لغو کرد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:‌ اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با مصوبه امروز خود تعطیلی 8 ربیع را لغو کردند.
کمیسیون اجتماعی مجلس تعطیلی 8 ربیع را لغو کرد