گزارش صد روزه روحانی و نقد عملکرد دولت توسط مجمع نمایندگان گیلان/ نارضایتی نسبی مجمع نمایندگان از اقدامات حوزه اشتغال و تولید دولت دوازدهم

گزارش صد روزه روحانی و نقد عملکرد دولت توسط مجمع نمایندگان گیلان/ نارضایتی نسبی مجمع نمایندگان از اقدامات حوزه اشتغال و تولید دولت دوازدهم
جمعی از نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی از مجموع اقدامات انجام‌ شده دولت دوازدهم طی 100 روز اخیر ناراضی هستند و تأکید می‌کنند که دولت باید با انسجام و قوت بیشتری به ارائه خدمات در حوزه اشتغال، کاهش بیکاری و توسعه عمرانی و اجتماعی مشغول شود.

گزارش صد روزه روحانی و نقد عملکرد دولت توسط مجمع نمایندگان گیلان/ نارضایتی نسبی مجمع نمایندگان از اقدامات حوزه اشتغال و تولید دولت دوازدهم

جمعی از نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی از مجموع اقدامات انجام‌ شده دولت دوازدهم طی 100 روز اخیر ناراضی هستند و تأکید می‌کنند که دولت باید با انسجام و قوت بیشتری به ارائه خدمات در حوزه اشتغال، کاهش بیکاری و توسعه عمرانی و اجتماعی مشغول شود.
گزارش صد روزه روحانی و نقد عملکرد دولت توسط مجمع نمایندگان گیلان/ نارضایتی نسبی مجمع نمایندگان از اقدامات حوزه اشتغال و تولید دولت دوازدهم