گفت‌وگو با نیروهای کرد ضروری است

گفت‌وگو با نیروهای کرد ضروری است
سخنگوی دولت عراق بر ضرورت آغاز گفت‌وگوهای فنی با منطقه کردستان از طریق کمیته‌های میدانی برای حل و فصل مشکلات تأکید کرد.

گفت‌وگو با نیروهای کرد ضروری است

سخنگوی دولت عراق بر ضرورت آغاز گفت‌وگوهای فنی با منطقه کردستان از طریق کمیته‌های میدانی برای حل و فصل مشکلات تأکید کرد.
گفت‌وگو با نیروهای کرد ضروری است