یارانه خرید تضمینی گندم و نان در لایحه بودجه ۹۷ کاهش نیافته است

یارانه خرید تضمینی گندم و نان در لایحه بودجه ۹۷ کاهش نیافته است
در حالی که در لایحه بودجه ۹۷ کشور، ۵ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم، آرد و نان در نظر گرفته شده که کمتر از سال‌ گذشته است، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: یارانه خرید تضمینی گندم و یارانه نان در لایحه بودجه کاهش نیافته است.

یارانه خرید تضمینی گندم و نان در لایحه بودجه ۹۷ کاهش نیافته است

در حالی که در لایحه بودجه ۹۷ کشور، ۵ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم، آرد و نان در نظر گرفته شده که کمتر از سال‌ گذشته است، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: یارانه خرید تضمینی گندم و یارانه نان در لایحه بودجه کاهش نیافته است.
یارانه خرید تضمینی گندم و نان در لایحه بودجه ۹۷ کاهش نیافته است