یزدانی: طلای ریو آغاز کارم در دنیای کشتی خواهد بود

یزدانی: طلای ریو آغاز کارم در دنیای کشتی خواهد بود
دارنده مدال طلای المپیک ریو گفت: برای من مهم طلای المپیک ریو بود که توانستم آن را به دست بیاورم.

یزدانی: طلای ریو آغاز کارم در دنیای کشتی خواهد بود

دارنده مدال طلای المپیک ریو گفت: برای من مهم طلای المپیک ریو بود که توانستم آن را به دست بیاورم.
یزدانی: طلای ریو آغاز کارم در دنیای کشتی خواهد بود

میهن دانلود