یزدانی مقتدرانه شروع کرد

یزدانی مقتدرانه شروع کرد
کشتی گیر وزن 97 کیلوگرم ایران گام نخست در بازی های المپیک را مقتدرانه برداشت.

یزدانی مقتدرانه شروع کرد

کشتی گیر وزن 97 کیلوگرم ایران گام نخست در بازی های المپیک را مقتدرانه برداشت.
یزدانی مقتدرانه شروع کرد

آهنگ جدید