یورش صدها صهیونیست به مسجدالاقصی

یورش صدها صهیونیست به مسجدالاقصی
بیش از 200 شهرک‌نشین به بهانه مناسبت موسوم به «خَنوکاه»، مسجدالاقصی را مورد هتک حرمت قرار دادند.

یورش صدها صهیونیست به مسجدالاقصی

بیش از 200 شهرک‌نشین به بهانه مناسبت موسوم به «خَنوکاه»، مسجدالاقصی را مورد هتک حرمت قرار دادند.
یورش صدها صهیونیست به مسجدالاقصی