یکی از پیامدهای فتنه اجماع برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران بود/ کاهش فروش نفت بر اثر تحریم

یکی از پیامدهای فتنه اجماع برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران بود/ کاهش فروش نفت بر اثر تحریم
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اجماع برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران و کاهش قدرت نفوذ منطقه‌ای کشورمان از پیامدهای فتنه ۱۳۸۸ بود.

یکی از پیامدهای فتنه اجماع برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران بود/ کاهش فروش نفت بر اثر تحریم

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اجماع برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران و کاهش قدرت نفوذ منطقه‌ای کشورمان از پیامدهای فتنه ۱۳۸۸ بود.
یکی از پیامدهای فتنه اجماع برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران بود/ کاهش فروش نفت بر اثر تحریم