یک ایرانی، نایب رییس مجمع محیط زیست ملل متحد شد

یک ایرانی، نایب رییس مجمع محیط زیست ملل متحد شد
معاون سازمان حفاظت محیط زیست، نایب رییس سومین مجمع محیط زیست ملل متحد شد.

یک ایرانی، نایب رییس مجمع محیط زیست ملل متحد شد

معاون سازمان حفاظت محیط زیست، نایب رییس سومین مجمع محیط زیست ملل متحد شد.
یک ایرانی، نایب رییس مجمع محیط زیست ملل متحد شد