یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت تهران در بافت فرسوده ساکن هستند

یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت تهران در بافت فرسوده ساکن هستند
استاندار تهران با بیان اینکه ۲.۵ میلیون نفر جمعیت استان تهران در بافت فرسوده زندگی می‌کنند، گفت: از این تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در بافت فرسوده تهران ساکن هستند.

یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت تهران در بافت فرسوده ساکن هستند

استاندار تهران با بیان اینکه ۲.۵ میلیون نفر جمعیت استان تهران در بافت فرسوده زندگی می‌کنند، گفت: از این تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در بافت فرسوده تهران ساکن هستند.
یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت تهران در بافت فرسوده ساکن هستند