۱۲.۳ درصد مردم کشور بیسواد هستند/ جذب ۴۵ هزار بازمانده از تحصیل طی ۳ سال گذشته

۱۲.۳ درصد مردم کشور بیسواد هستند/ جذب ۴۵ هزار بازمانده از تحصیل طی ۳ سال گذشته
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: طی ۳ سال گذشته ۴۵ هزار و ۴۲۹ نفر بازمانده از تحصیل شناسایی و جذب شدند.

۱۲.۳ درصد مردم کشور بیسواد هستند/ جذب ۴۵ هزار بازمانده از تحصیل طی ۳ سال گذشته

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: طی ۳ سال گذشته ۴۵ هزار و ۴۲۹ نفر بازمانده از تحصیل شناسایی و جذب شدند.
۱۲.۳ درصد مردم کشور بیسواد هستند/ جذب ۴۵ هزار بازمانده از تحصیل طی ۳ سال گذشته