۲ بار تفاهم برای یک اثر تاریخی!/شهرداری امروز چه چیزی را تحویل می‌گیرد

۲ بار تفاهم برای یک اثر تاریخی!/شهرداری امروز چه چیزی را تحویل می‌گیرد
تفاهم نامه ای که دوره مدیریت قبلی شهرداری در خصوص تملک تئاتر نصر صورت گرفته بود دوباره در دی ماه به گفته نجفی منعقد شده و امروز قرار است شهرداری این اثر تاریخی را تحویل بگیرد.

۲ بار تفاهم برای یک اثر تاریخی!/شهرداری امروز چه چیزی را تحویل می‌گیرد

تفاهم نامه ای که دوره مدیریت قبلی شهرداری در خصوص تملک تئاتر نصر صورت گرفته بود دوباره در دی ماه به گفته نجفی منعقد شده و امروز قرار است شهرداری این اثر تاریخی را تحویل بگیرد.
۲ بار تفاهم برای یک اثر تاریخی!/شهرداری امروز چه چیزی را تحویل می‌گیرد