۲ علامت تغییر فاز در بازار مسکن/نوسانات قیمتی در بازار مسکن آغاز شد

۲ علامت تغییر فاز در بازار مسکن/نوسانات قیمتی در بازار مسکن آغاز شد
یک کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به دو علامت مهم تغییر فاز در بازار مسکن گفت: بروز شوک قیمتی در بازار مسکن در کوتاه مدت و میان مدت بعید به نظر می رسد اما نوسانات قیمتی در بازار مسکن آغاز شده که قابل انتظار و منطقی است.

۲ علامت تغییر فاز در بازار مسکن/نوسانات قیمتی در بازار مسکن آغاز شد

یک کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به دو علامت مهم تغییر فاز در بازار مسکن گفت: بروز شوک قیمتی در بازار مسکن در کوتاه مدت و میان مدت بعید به نظر می رسد اما نوسانات قیمتی در بازار مسکن آغاز شده که قابل انتظار و منطقی است.
۲ علامت تغییر فاز در بازار مسکن/نوسانات قیمتی در بازار مسکن آغاز شد