۵+۱ را نود والیبالی صدا می‌زنند/طرح بی‌پرده معضلات ورزشی

۵+۱ را نود والیبالی صدا می‌زنند/طرح بی‌پرده معضلات ورزشی
تهیه کننده برنامه ۱+۵ گفت: معمولا مجری آنچه تهیه کننده می‌گوید را انجام می‌دهد و ما هم خط قرمزی برای او تعیین نکردیم که این را عنوان بکن و آن را نگو و به طور معمول اینطور است که مجری همه چیز را بی‌پرده عنوان می‌کند.

۵+۱ را نود والیبالی صدا می‌زنند/طرح بی‌پرده معضلات ورزشی

تهیه کننده برنامه ۱+۵ گفت: معمولا مجری آنچه تهیه کننده می‌گوید را انجام می‌دهد و ما هم خط قرمزی برای او تعیین نکردیم که این را عنوان بکن و آن را نگو و به طور معمول اینطور است که مجری همه چیز را بی‌پرده عنوان می‌کند.
۵+۱ را نود والیبالی صدا می‌زنند/طرح بی‌پرده معضلات ورزشی