۷۰ درصد آمریکایی‌ها پایبندی به برجام را در راستای منافع کشورشان می‌دانند

۷۰ درصد آمریکایی‌ها پایبندی به برجام را در راستای منافع کشورشان می‌دانند
نتایج یک نظرسنجی جدید که برای اندیشکده بروکینگز انجام شده نشان می‌دهد اکثر مردم آمریکا پایبندی کشورشان به توافق هسته‌ای برجام را در راستای منافع امنیتی کشورشان می‌دانند.

۷۰ درصد آمریکایی‌ها پایبندی به برجام را در راستای منافع کشورشان می‌دانند

نتایج یک نظرسنجی جدید که برای اندیشکده بروکینگز انجام شده نشان می‌دهد اکثر مردم آمریکا پایبندی کشورشان به توافق هسته‌ای برجام را در راستای منافع امنیتی کشورشان می‌دانند.
۷۰ درصد آمریکایی‌ها پایبندی به برجام را در راستای منافع کشورشان می‌دانند