‌اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای تهران-شمال/ رانندگان از تردد غیرضروری در جاده کندوان خودداری کنند‌

‌اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای تهران-شمال/ رانندگان از تردد غیرضروری در جاده کندوان خودداری کنند‌
رانندگان از تردد غیرضروری در محور کندوان خودداری‌ کنند و از دیگر محورهای منتهی به شمال استفاده کنند، رانندگان محورهای سردسیر و کوهستانی برای تردد، حتماً تجهیزات زمستانی و ‌زنجیر چرخ داشته باشند.

‌اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای تهران-شمال/ رانندگان از تردد غیرضروری در جاده کندوان خودداری کنند‌

رانندگان از تردد غیرضروری در محور کندوان خودداری‌ کنند و از دیگر محورهای منتهی به شمال استفاده کنند، رانندگان محورهای سردسیر و کوهستانی برای تردد، حتماً تجهیزات زمستانی و ‌زنجیر چرخ داشته باشند.
‌اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای تهران-شمال/ رانندگان از تردد غیرضروری در جاده کندوان خودداری کنند‌