1000 ساختمان بلندمرتبه پایتخت روی گسل‌ قرار دارد

1000 ساختمان بلندمرتبه پایتخت روی گسل‌ قرار دارد
عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش، گفت: هزار ساختمان بلندمرتبه در شهر تهران بر روی گسل‌ها ساخته شده است و نیاز است به طرح جامع و تفصیلی توجه بیشتری شود.

1000 ساختمان بلندمرتبه پایتخت روی گسل‌ قرار دارد

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش، گفت: هزار ساختمان بلندمرتبه در شهر تهران بر روی گسل‌ها ساخته شده است و نیاز است به طرح جامع و تفصیلی توجه بیشتری شود.
1000 ساختمان بلندمرتبه پایتخت روی گسل‌ قرار دارد