28 آوریل، سفیر ژاپن در تهران برای مدت کوتاهی بازداشت شد

28 آوریل، سفیر ژاپن در تهران برای مدت کوتاهی بازداشت شد
سفارت ژاپن در تهران اعلام کرده که سفیر ژاپن در ایران 28 آوریل برای مدت کوتاهی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و بازجویی شد.

28 آوریل، سفیر ژاپن در تهران برای مدت کوتاهی بازداشت شد

سفارت ژاپن در تهران اعلام کرده که سفیر ژاپن در ایران 28 آوریل برای مدت کوتاهی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و بازجویی شد.
28 آوریل، سفیر ژاپن در تهران برای مدت کوتاهی بازداشت شد

خبر جدید