50 ساختمان در زلزله کرمان دچار خسارت شدند/ ریزش دو کوه و 43 پس‌لرزه تاکنون

50 ساختمان در زلزله کرمان دچار خسارت شدند/ ریزش دو کوه و 43 پس‌لرزه تاکنون
نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: آمار اولیه حاکی از این است که حدود 50 ساختمان دچار آسیب و خسارت شده‌اند ولی هم اکنون تیم‌ها در حال بررسی و برآورد این خسارات هستند.

50 ساختمان در زلزله کرمان دچار خسارت شدند/ ریزش دو کوه و 43 پس‌لرزه تاکنون

نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: آمار اولیه حاکی از این است که حدود 50 ساختمان دچار آسیب و خسارت شده‌اند ولی هم اکنون تیم‌ها در حال بررسی و برآورد این خسارات هستند.
50 ساختمان در زلزله کرمان دچار خسارت شدند/ ریزش دو کوه و 43 پس‌لرزه تاکنون