50 هزار تن پرتقال برای شب عید ذخیره‌سازی می‌شود

50 هزار تن پرتقال برای شب عید ذخیره‌سازی می‌شود
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره خرید شب عید مرکبات گفت: 50 هزار تن پرتقال برای مصرف کل کشور پیش‌بینی شد که سهم مازندران 40 هزار تن است و بخشنامه آن به استان‌ها صادر شد که بر این اساس قرارداد خرید منعقد می‌شود.

50 هزار تن پرتقال برای شب عید ذخیره‌سازی می‌شود

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره خرید شب عید مرکبات گفت: 50 هزار تن پرتقال برای مصرف کل کشور پیش‌بینی شد که سهم مازندران 40 هزار تن است و بخشنامه آن به استان‌ها صادر شد که بر این اساس قرارداد خرید منعقد می‌شود.
50 هزار تن پرتقال برای شب عید ذخیره‌سازی می‌شود