605 دستگاه اجرایی چهارمحال و بختیاری به شبکه دولت متصل می شود

605 دستگاه اجرایی چهارمحال و بختیاری به شبکه دولت متصل می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با دهه فجر امسال 605 دستگاه اجرایی، شهرداری و دهیاری این استان به شبکه دولت متصل خواهد شد

605 دستگاه اجرایی چهارمحال و بختیاری به شبکه دولت متصل می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با دهه فجر امسال 605 دستگاه اجرایی، شهرداری و دهیاری این استان به شبکه دولت متصل خواهد شد
605 دستگاه اجرایی چهارمحال و بختیاری به شبکه دولت متصل می شود