نامه نگاری با رئیس جمهوری برای شهید محسوب شدن قهرمانان پلاسکو

نامه نگاری با رئیس جمهوری برای شهید محسوب شدن قهرمانان پلاسکو
شهردار تهران در نشست شهردار تهران با خانواده قهرمانان حادثه ساختمان پلاسکو با اشاره به پیگیری ها برای شهید محسوب شدن آتش نشانان گفت: موضوع را پیگیری می کنم و نامه ای به آقای روحانی می نویسم.

نامه نگاری با رئیس جمهوری برای شهید محسوب شدن قهرمانان پلاسکو

شهردار تهران در نشست شهردار تهران با خانواده قهرمانان حادثه ساختمان پلاسکو با اشاره به پیگیری ها برای شهید محسوب شدن آتش نشانان گفت: موضوع را پیگیری می کنم و نامه ای به آقای روحانی می نویسم.
نامه نگاری با رئیس جمهوری برای شهید محسوب شدن قهرمانان پلاسکو