طرح فاضلاب زنجان با 1100 میلیارد ریال اعتبار و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اجرا می شود

طرح فاضلاب زنجان با 1100 میلیارد ریال اعتبار و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اجرا می شود
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه میزان حجم بارندگی در کشور یک سوم میانگین بارندگی جهانی است گفت : میزان مصرف آب در کشور از نرم جهانی بالاست است و عمده علت ایجاد این شرایط عدم نگاه به آب بعنوان یک کالای اقتصادی است که اکنون آب با میزان 40 درصد قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار می گیرد و همین امر باعث هدر رفت آب در حوزه مصرف شرب و صنعت شده است.

طرح فاضلاب زنجان با 1100 میلیارد ریال اعتبار و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اجرا می شود

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه میزان حجم بارندگی در کشور یک سوم میانگین بارندگی جهانی است گفت : میزان مصرف آب در کشور از نرم جهانی بالاست است و عمده علت ایجاد این شرایط عدم نگاه به آب بعنوان یک کالای اقتصادی است که اکنون آب با میزان 40 درصد قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار می گیرد و همین امر باعث هدر رفت آب در حوزه مصرف شرب و صنعت شده است.
طرح فاضلاب زنجان با 1100 میلیارد ریال اعتبار و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اجرا می شود