نیروهای تحت حمایت ترکیه به 9 کیلومتری مرکز «عفرین» رسیدند

نیروهای تحت حمایت ترکیه به 9 کیلومتری مرکز «عفرین» رسیدند
ارتش ترکیه به همراه عناصر ارتش آزاد سوریه همچنان در حال ادامه عملیات خود در شمال شرق عفرین هستند و توانستند بر روستای راهبردی «کفرجنه» مسلط شوند.

نیروهای تحت حمایت ترکیه به 9 کیلومتری مرکز «عفرین» رسیدند

ارتش ترکیه به همراه عناصر ارتش آزاد سوریه همچنان در حال ادامه عملیات خود در شمال شرق عفرین هستند و توانستند بر روستای راهبردی «کفرجنه» مسلط شوند.
نیروهای تحت حمایت ترکیه به 9 کیلومتری مرکز «عفرین» رسیدند

نیروهای عراقی به مرکز شهرستان «راوة» رسیدند

نیروهای عراقی به مرکز شهرستان «راوة» رسیدند
فرمانده نیروهای مشترک عراقی از حضور این نیروها در مرکز شهرستان «راوة» در الانبار خبر داد.

نیروهای عراقی به مرکز شهرستان «راوة» رسیدند

فرمانده نیروهای مشترک عراقی از حضور این نیروها در مرکز شهرستان «راوة» در الانبار خبر داد.
نیروهای عراقی به مرکز شهرستان «راوة» رسیدند